Fumigacijski komplet Fumigacijski komplet

ZAŠTITNA I DETEKCIJSKA OPREMA

Za fumigaciju sa PH3 gasom nije potrebna posebna zaštitna odeća. Međutim, ako je radna odeća došla u dodir sa PH3 gasom, pre ponovne upotrebe mora biti temeljno provetrena. Nošenje zaštitnih rukavica preporucuje se kod rukovanja ovim proizvodima, a naročito sa TABLETAMA, PELETAMA, KUGLICAMA i praškastim ostacima.

Za vreme postavljanja fumiganata, kao što su pelete, tablete i kuglice, prva dva sata nije nužno nositi zaštitne maske, međutim one uvek moraju biti uz radnika, a obavezno je nošenje i primena prilikom otvaranja i provetravanja objekta, kao i kod postavljanja ostalih preparata.

Zaštita za disajne puteve je nužna ako postoji mogućnost da koncentracija fosfina pređe vrednost praga ograničenja (TLV-Treshold Limit Value), tj. ukoliko koncentracija fosforvodonika prekorači 0,1 ppm, odmah staviti gas masku sa filterom.

Mora se koristiti odgovarajuća maska za celo lice u kombinaciji sa odgovarajućim filterom za fosfin. Ako koncentracija gasa poraste iznad graničnih vrednosti (u skladu sa lokalnim propisima) mora se koristiti izolacioni aparat sa samostalnim dovodom vazduha (SCBA).

Za merenje koncentracije gasa koristiti indikator gasa: gas tester sa indikatorskim cevčicama od istog proizvođača. Sa ovom opremom moguće je izmeriti koncentracije fosfina od 0.01 do 10000 ppm.