Separator Detia Gas-Ex-B Vrećica

Separator je automatska mašina za ekstrahovanje (odstranjivanje) Detia Gas-Ex-B vrećica iz fumigirane zrnaste robe u silosima.

Detia Gas-Ex-B vrećice, posle aplikacije, ekspozicije i karence, nije neophodno ekstrakovati iz zrnaste robe. Međutim, ekstrakcija Detia Gas-Ex-B vrećica je obavezna kada se roba otprema na preradu ili prodaju. Aplikator koji izvodi fumigaciju sa Detia Gas-Ex-B vrećicama obavezan je da pored ostalog u zapisniku o fumigaciji unese obavezu skladištara da prilikom otpreme robe izvrši odstranjivanje (ekstrakciju) izreagovanih Detia Gas-Ex-B vrećica iz robe.

Na ovaj način ispunjavaju se svi zahtevi Zakona o bezbednosti hrane, HACCP-a, GMP-a i Direktive EU br. 1107/2009 da se ostaci aluminijum fosfida i magnezijum fosfida moraju potpuno ukloniti iz proizvoda pre stavljanja u promet. Ovo je i glavni razlog zašto se Detia Gas-Ex-B vrećice ubrzano uvode u praksu za primenu u silosnim ćelijama, mašinskoj opremi u mlinovima i silosima, i sličnim uređajima prehrambene industrije.

PROIZVOĐAČ: Gomadjo & Co d.o.o, Beograd