Degesch Generator Fosfina

GENERATOR FOSFINA primenjuje se za sve vrste fumigacija sa PH3 gasom, dobivenim iz MAGTOXIN granula, u zatvorenim (dihtovanim) prostorijama, a naročito silosima i podnim spratnim skladištima.

  • Degesch Generator Fosfina ima kapacitet fumigacije preko 1000 tona robe na sat, dok je sa dozatorima moguće postići do 100 tona robe na sat.
  • Generatorom se postiže ravnomeran raspored (koncentracija) PH3 gasa u fumigiranoj robi.
  • Roba se u toku fumigacije ne pomera ( ne elevira).
  • Nema utroška električne energije u cilju eleviranja robe. Produžava se rok upotrebe elevatora, redlera i elektromotora.
  • Skraćuje se vreme fumigacije na 12 sati, dok je za klasične fumigacije neophodno vreme za ekspanziju PH3 gasa 48 – 120 sati.
  • Izvođenje fumigacije je nezavisno od spoljne temperature i relativne vlage vazduha.
  • Nema loma zrna robe usled eleviranja i pada u silosne ćelije.
  • Smanjuje se broj vrsta insekata koji za uslove života traže lomljeno zrno (svi skladišni insekti sa viličastim aparatom za uzimanje hrane).
  • Smanjuje se rizik od prodora PH3 gasa do operatera koji izvode fumigaciju.
  • Fumigacije izvedene Generatorom Fosfina nemaju direktni kontakt robe sa ostatkom sredstva (fumiganta) što je bitno sa stanovišta standarda ISO - 9000 za brašno, testenine, vafl proizvode, začine, lekovito bilje, čajeve, duvan, suhomesnate proizvode, sušeno voće, pečurke, sušeno povrće, mlevenu papriku, kafu, kakao i sl.