DETIA GAS-Ex-B VREĆICE su insekticid i akaricid - fumigant.

DETIA GAS-Ex-B VREĆICE su namenjene za fumigaciju žita i druge zrnaste robe u silosima i mehanizovanim skladištima. One daju sigurniju i uspešniju primenu PH3 gasa u odnosu na klasične formulacije peleta, kuglica i tableta.
Nova tyvek DETIA GAS-Ex-B VREĆICA primenjena u fumigaciji žita i druge zrnaste robe u odnosu na klasičnu fumigaciju obezbeđuje bolje karakteristike ekološke zaštite i zdravstvene ispravnosti hrane. Na taj način su u potpunosti ispunjeni zahtevi koje postavlja Zakon o bezbednosti hrane, HACCP, GMP i Direktiva EU br. 1107/2009 da se ostaci aluminijum fosfida moraju potpuno ukloniti iz proizvoda pre stavljanja u promet. To su osnovni razlozi da je razvijeni svet, a pre svega SR Nemačka i SAD prešao u potpunosti na primenu PH3 gasa u tyvek aplikativnoj ambalaži, J-Systemu ili Generatoru fosfina.

AKTIVNA MATERIJA: Aluminijum fosfid (57%).

NAČIN DOZIRANJA:

  • Dozatorom vrećica
  • J-System-om, i
  • Ručno.

VREĆICA: Dimenzije 110 x 110mm, težine 34 g, oslobađa 11,3 g PH3 gasa i sa njom se može fumigirati od 2,3 do 3,7 tona robe, sa namerom da u zavisnosti od uslova ostvarimo koncentraciju od 3 do 5 g PH3 gasa po 1 toni ili 1 m3, odnosno 1 do 1,5 g PH3 gasa po 1 m3 praznog prostora.

PAKOVANJE: Zbirno (transportno) pakovanje: metalno bure (20,4 kg) = 30 hermetički zatvorenih alufolijarnih kesa (a’ 680 g); 1 alufolijarna kesa = 20 tyvek vrećica (a’ 34 g).

PROIZVOĐAČ: Detia Degesch GmbH, SR Nemačka

Šema fumigacije vrećicama u silosu
Šema fumigacije vrećicama u silosu
  1. Prikaz 1 i 2 prikazuje postavljanje Dozatora vrećica na različito ugrađenim usipnim cevima.
  2. Prikaz 3 označava ravnomeran razvoj gasa iz Detia vrećica (bez pikova).
  3. Prikaz 4 označava ekstrakciju izreagovanih vrećica iz mase zrna prilikom otpreme pomoću Separatora vrećica.

Separator vrećica radi na bazi sporo pokretne rešetke, tako da omogućava propad zrna za kapacitet 30 do 240 t/sat, a istovremeno izbacivanje neoštećenih vrećica sa sadržajem iz mase zrna.
Moguća fumigacija u postojećim (nedorađenim) silosima, što nije moguće Generatorom fosfina ili J-Systemom.